Drepturi si obligații

Drepturi

 • - să participe la Conferinţele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 • - să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere,  sa primeasca imprumuturi in cuantumul si in conditiile aprobate de consiliul director potrivit normelor interne de creditare;
 • - să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc şi de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite prin regulamente specifice intocmite de consiliul director şi aprobate de conferinţă;
 • - să participe la repartizarea excedentului, proportional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru; Consiliul director poate hotări ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferenţiat în funcţie de vechimea neîntreruptă în C.A.R., de activitate şi a altor criterii aprobate de consiliul director;
 • - să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 • - să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului contractual, dacă se află în situaţie temporară de somaj şi îşi menţin calitatea de membri, să beneficieze, în cazuri justificate, de o perioadă de graţie, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 • - să participle la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 • - să se adreseze organelor de conducere ale C.A.R. Vulcan in orice problemă ce priveşte situaţia sa personala sau activitatea asociatiei;
 • - să primescă de cate ori solicita, un extras cu situaţia sa financiară;
 • - să cesioneze total sau parţial fondul sau social altui membru sau persoanei care urmeaza sa devina membru odata cu preluarea fondului social total sau partial. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casa de ajutor reciproc. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se face de la giranti, conform contractului de imprumut sau de la moştenitori, conform legii;
 • - să se transfere, în cazuri justificate, la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la Asociatia CAR Regiunea Vest, cu recunoasterea fondului social şi a vechimii în C.A.R.

Obligații

 • - să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite contravaloarea aportului initial şi să constituie fondul social minim;
 • - să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile conferinţei şi deciziile consiliului director;
 • - să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor Conferinţei;
 • - sa apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • - sa depună la fondul social iniţial lunar sau optional o sumă in limită hotărâtă de conferinţă;
 • - achite ratele, dobânda la împrumutul contractat în condiţiile stabilite
 • - achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar de şi a altor fonduri stabilite de conferinţa membrilor C.A.R.